×

تعرفه ها

تعرفه سرویس های +ADSL2 فاایران‌نت

سرعت ۱۶ مگابیت (Mb)

۶۰۰ گیگابایتماهیانه
۶۰۰ گیگابایتماهیانه
 • ۶۰۰+۵% گیگابایت ترافیک بین الملل

  * به آستانه مصرف هر یک از سرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است

 • ۱۸۰۰+۵% گیگابایت ترافیک داخلی

  *نسبت ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی ۱ به ۲ است.

 • ماهیانه ۸۰.۰۰۰ (تومان)

  *کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %۹ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • سه ماهه ۲۳۲.۸۰۰ (تومان)

  *کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %۹ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • شش ماهه ۴۴۶.۴۰۰ (تومان)

  *کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %۹ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • یک ساله ۸۵۴.۴۰۰ (تومان)

  *کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %۹ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

سرعت ۸ مگابیت (Mb)

۱۶۰ گیگابایتماهیانه
۱۶۰ گیگابایتماهیانه
 • ۱۶۰+۵% گیگابایت ترافیک بین الملل

  * به آستانه مصرف هر یک از سرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است

 • ۴۸۰+۵% گیگابایت ترافیک داخلی

  *نسبت ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی ۱ به ۲ است.

 • ماهیانه ۵۰.۰۰۰ (تومان)

  *کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %۹ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • سه ماهه ۱۴۵.۵۰۰ (تومان)

  *کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %۹ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • شش ماهه ۲۷۹.۰۰۰ (تومان)

  *کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %۹ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • یک ساله ۵۳۴.۰۰۰ (تومان)

  *کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %۹ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

سرعت ۴ مگابیت (Mb)

۹۰ گیگابایتماهیانه
۹۰ گیگابایتماهیانه
 • ۹۰+۵% گیگابایت ترافیک بین الملل

  * به آستانه مصرف هر یک از سرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است

 • ۲۷۰+۵% گیگابایت ترافیک داخلی

  *نسبت ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی ۱ به ۲ است.

 • ماهیانه ۴۰.۰۰۰ (تومان)

  *کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %۹ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • سه ماهه ۱۱۶.۴۰۰ (تومان)

  *کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %۹ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • شش ماهه ۲۲۳.۲۰۰ (تومان)

  *کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %۹ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • یک ساله ۴۲۷.۲۰۰ (تومان)

  *کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %۹ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

سرعت ۳ مگابیت (Mb)

۶۰ گیگابایتماهیانه
۶۰ گیگابایتماهیانه
 • ۶۰+۵% گیگابایت ترافیک بین الملل

  * به آستانه مصرف هر یک از سرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است

 • ۱۸۰+۵% گیگابایت ترافیک داخلی

  *نسبت ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی ۱ به ۲ است.

 • ماهیانه ۳۵.۰۰۰ (تومان)

  *کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %۹ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • سه ماهه ۱۰۱.۸۵۰ (تومان)

  *کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %۹ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • شش ماهه ۱۹۵.۳۰۰ (تومان)

  *کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %۹ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • یک ساله ۳۷۳.۸۰۰ (تومان)

  *کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %۹ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

سرعت ۲ مگابیت (Mb)

۴۰ گیگابایتماهیانه
۴۰ گیگابایتماهیانه
 • ۴۰+۵% گیگابایت ترافیک بین الملل

  * به آستانه مصرف هر یک از سرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است

 • ۱۲۰+۵% گیگابایت ترافیک داخلی

  *نسبت ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی ۱ به ۲ است.

 • ماهیانه ۲۵.۰۰۰ (تومان)

  *کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %۹ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • سه ماهه ۷۲.۷۵۰ (تومان)

  *کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %۹ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • شش ماهه ۱۳۹.۵۰۰ (تومان)

  *کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %۹ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • یک ساله ۲۶۷.۰۰۰ (تومان)

  *کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %۹ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

سرعت ۵۱۲ کیلوبیت (Kb)

۱۵ گیگابایتماهیانه
۱۵ گیگابایتماهیانه
 • ۱۵+۵% گیگابایت ترافیک بین الملل

  * به آستانه مصرف هر یک از سرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است

 • ۴۵+۵% گیگابایت ترافیک داخلی

  *نسبت ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی ۱ به ۲ است.

 • ماهیانه ۱۲.۵۰۰ (تومان)

  *کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %۹ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • سه ماهه ۳۶.۳۷۵ (تومان)

  *کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %۹ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • شش ماهه ۶۹.۷۵۰ (تومان)

  *کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %۹ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

 • یک ساله ۱۳۳.۵۰۰ (تومان)

  *کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %۹ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

تعرفه سرویس های TD-LTE فاایران‌نت

TD-LTE - 70GB-6m

029-data transfer
ترافیک: ۷۰ گیگابایت (GB)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

 • سرعت: ۵۰ مگابیت (Mb)

  سرعت

 • ۶ ماه

  مدت زمان سرویس

TD-LTE - 150GB-3m

029-data transfer
ترافیک: ۱۵۰ گیگابایت (GB)

۲۶۳,۰۰۰ تومان

 • سرعت: ۵۰ مگابیت (Mb)

  سرعت

 • ۳ ماه

  مدت زمان سرویس

TD-LTE - 80GB-3m

029-data transfer
ترافیک: ۸۰ گیگابایت (GB)

۱۶۴,۰۰۰ تومان

 • سرعت: ۵۰ مگابیت (Mb)

  سرعت

 • ۳ ماه

  مدت زمان سرویس

TD-LTE - 30GB-3m

ترافیک: ۵۰ گیگابایت (GB)

۶۷,۵۰۰ تومان

 • سرعت: ۵۰ مگابیت (Mb)

  سرعت

 • ۳ ماه

  مدت زمان سرویس

TD-LTE - 45GB-1m

ترافیک: ۴۵ گیگابایت (GB)

۹۵,۰۰۰ تومان

 • سرعت: ۵۰ مگابیت (Mb)

  سرعت

 • ۱ ماه

  مدت زمان سرویس

TD-LTE - 20GB-1m

ترافیک: ۲۰ گیگابایت (GB)

۴۵,۰۰۰ تومان

 • سرعت: ۵۰ مگابیت (Mb)

  سرعت

 • ۱ ماه

  مدت زمان سرویس

TD-LTE - 350GB-12m

ترافیک: ۳۵۰ گیگابایت (GB)

۵۷۸,۰۰۰ تومان

 • سرعت: ۵۰ مگابیت (Mb)

  سرعت

 • ۱۲ ماه

  مدت زمان سرویس

TD-LTE - 280GB-12m

ترافیک: ۲۸۰ گیگابایت (GB)

۳۷۸,۰۰۰ تومان

 • سرعت: ۵۰ مگابیت (Mb)

  سرعت

 • ۱۲ ماه

  مدت زمان سرویس

TD-LTE - 100GB-12m

ترافیک: ۱۰۰ گیگابایت (GB)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

 • سرعت: ۵۰ مگابیت (Mb)

  سرعت

 • ۱۲ ماه

  مدت زمان سرویس

TD-LTE - 36GB-12m

ترافیک: ۳۶ گیگابایت (GB)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

 • سرعت: ۵۰ مگابیت (Mb)

  سرعت

 • ۱۲ ماه

  مدت زمان سرویس

TD-LTE - 230GB-6m

ترافیک: ۲۳۰ گیگابایت (GB)

۳۹۰,۰۰۰ تومان

 • سرعت: ۵۰ مگابیت (Mb)

  سرعت

 • ۶ ماه

  مدت زمان سرویس

TD-LTE - 120GB-6m

ترافیک: ۱۲۰ گیگابایت (GB)

۲۲۸,۰۰۰ تومان

 • سرعت: ۵۰ مگابیت (Mb)

  سرعت

 • ۶ ماه

  مدت زمان سرویس

تعرفه سرویس های LAN / Wireless فاایران‌نت

سرعت

ترافیک بین المللترافیک داخلی۱ ماهه۳ ماهه۶ ماهه۱۲ ماهه
سرعت ۱ مگابیت (Mb)نامحدود اشتراکینامحدود اشتراکی۶۲۱,۳۰۰ ریال۱,۸۰۷,۹۸۳ ریال۳,۴۶۶,۸۵۴ ریال۶,۶۳۵,۴۸۴ ریال
سرعت ۲ مگابیت (Mb)۵۰+۵% گیگابایت ترافیک بین الملل۱۰۰+۵% گیگابایت ترافیک داخلی۵۷۰,۰۰۰ ریال۱,۸۰۷,۹۸۳ ریال۳,۴۶۶,۸۵۴ ریال۶,۶۳۵,۴۸۴ ریال
سرعت ۲ مگابیت (Mb)نامحدود اشتراکینامحدود اشتراکی۸۷۲,۰۰۰ ریال۲,۵۳۷,۵۲۰ ریال۴,۸۶۵,۷۶۰ ریال۹,۳۱۲,۹۶۰ ریال
سرعت ۲ مگابیت (Mb)۲۰+۵% گیگابایت ترافیک بین الملل۴۰+۵% گیگابایت ترافیک داخلی******۱,۱۳۳,۶۰۰***
سرعت ۴ مگابیت (Mb)۱۰+۵% گیگابایت ترافیک بین الملل۲۰+۵% گیگابایت ترافیک داخلی۳۹۲,۴۰۰ ریال۱,۱۷۷,۲۰۰ ریال******
سرعت ۴ مگابیت (Mb)۶۰+۵% گیگابایت ترافیک بین الملل۱۲۰+۵% گیگابایت ترافیک داخلی*********۲,۱۰۰,۰۰۰
سرعت ۶ مگابیت (Mb)۱۰+۵% گیگابایت ترافیک بین الملل۲۰+۵% گیگابایت ترافیک داخلی۳۶۹,۰۰۰ ریال*********
سرعت ۸ مگابیت (Mb)۳۰+۵% گیگابایت ترافیک بین الملل۶۰+۵% گیگابایت ترافیک داخلی۵۳۴,۱۰۰ ریال۱,۵۵۴,۲۳۱ ریال******
سرعت ۸ مگابیت (Mb)۸۰+۵% گیگابایت ترافیک بین الملل۱۶۰+۵% گیگابایت ترافیک داخلی۱,۰۲۴۶,۰۰۰ ریال۲,۹۸۱,۵۸۶ ریال۵,۷۱۷,۲۶۸ ریال۱۰,۹۴۲,۷۲۸ ریال
سرعت ۸ مگابیت (Mb)۹۰+۵% گیگابایت ترافیک بین الملل۲۷۰+۵% گیگابایت ترافیک داخلی***۹۲۶,۵۰۰ ریال******
سرعت ۸ مگابیت (Mb)۱۶۰+۵% گیگابایت ترافیک بین الملل۳۲۰+۵% گیگابایت ترافیک داخلی*********۳,۳۷۹,۰۰۰ ریال
سرعت ۱۰ مگابیت (Mb)۳۲۰+۵% گیگابایت ترافیک بین الملل۶۴۰+۵% گیگابایت ترافیک داخلی******۳,۴۸۸,۰۰۰ ریال***
سرعت ۱۶ مگابیت (Mb)۶۰+۵% گیگابایت ترافیک بین الملل۱۲۰+۵% گیگابایت ترافیک داخلی******۲,۲۸۹,۰۰۰ ریال***
سرعت ۲۰ مگابیت (Mb)۲۰+۵% گیگابایت ترافیک بین الملل۴۰+۵% گیگابایت ترافیک داخلی۶۸۴,۵۲۰ ریال*********
سرعت ۲۰ مگابیت (Mb)۳۰۰+۵% گیگابایت ترافیک بین الملل۶۰۰+۵% گیگابایت ترافیک داخلی۴,۲۵۱,۰۰۰ ریال
 • به آستانه مصرف هر یک از سرویس ها ۵ درصد ترافیک بیش تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است
 • کلیه تعرفه ها برای مدت زمان یک ماه می باشد.
 • کلیه تعرفه‌ها مطابق با مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات می‌باشد.
 • نسبت ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی ۱ به ۲ است.
 • در صورت پایان یافتن ترافیک ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند.
 • کلیه قیمت‌ها به ریال بوده و به تمامی تعرفه ‌ها %۹ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.
 • پس از خرید و یا در طی دوره امکان عودت سرویس وجود ندارد.
 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ ریال خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.
 • فقط در سرعت های موجود امکان ارایه سرویس امکان پذیر می باشد.
 • سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد. و در صورت کیفیت مطلوب برای ۹۵٪ زمان سرعت تضمین شده خواهد بود و در ۵٪ زمان حداکثر به میزان ۵۰٪ کاهش می یابد.
X